Ewelina Nowakowska

Fotografia.

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Sesja Jesienna

2. Organizatorem Konkursu jest Ewelina Nowakowska Fotografia

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Ewelina Nowakowska Fotografia

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym w dniach 23 października do 1 listopada 2018 roku (do godziny 24:00).

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  • osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikacje zdjęć z sesji na stronie fb i instagram Ewelina Nowakowska Fotografia oraz ewelinanowakowska.pl

 

 

§ 3

NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest:

· Sesja studyjna lub plenerowa, dziecięca ( 5 edytowanych zdjęć)

· 50% rabatu na sesję dziecięcą plenerową lub studyjną (5 edytowanych zdjęć)

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym zamieścili wpis z imieniem i wiekiem dziecka chętnego do udziału w sesji, polubili profil Ewelina Nowakowska Fotografia oraz udostępnili orginalny post konkursowy na swojej stronie fb.

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość na facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

5. Otrzymana nagroda (sesja, rabat) zostanie wykonana w dogodnym dla wszystkich terminie (od poniedziałku do piątku) w pierwszej połowie listopada, w Kętach w studio Ewelina Nowakowska Fotografia

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Ewelina Nowakowska Fotografia

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz  numeru tel. kontaktowego niezbędnych do skontaktowania się ze zwycięzcą.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie:https://www.facebook.com/Ewelina-Nowakowska-Fotografia-803835579826716/?eid=ARDwOcNgmvo7JBqyJHjXgbkAZVtDNlq0QzqRZi5mzxKWpq3yNd6ngLgFcvynEaqojORikQYmC-8Of7ef

Stronę stworzono w kreatorze www WebWave.